محل تبلیغات شمامقاله در مورد کاربرد ریاضی در موسیقی تعداد صفحه:15 فرمت پی دی اف بخشی از مقاله:ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ در ﭼﯿﺰاي ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ ﻣﺰه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در اﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ .رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮده .ﺣﺎﻻ رﯾﺎﺿﯿﺎت را در اﯾﻦ آﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻠﺚ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺮ ازاون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﻣﺜﻠﺚ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎول اﻻﺿﻼع ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد (از ﮐﺎرﺑﺮي 2800 ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﺣﺪود ﻣ .
هر چی که بخوای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ارزان کده "طُ" طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر راهنمای گل و گیاه iransport سایه فا برنامه نویسی قیمت پکیج لوازم آرایش دانلود تحقیق دانلود آهنگ و فیلم